Tin học MOS - Phần mềm luyện thi MOS

PHẦN MỀM LUYỆN THI MOS

LightBlog

TIN MỚI

Thứ Bảy, tháng 9 09, 2023

Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam

Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 1 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 2 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 3 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 4 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 5 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 6 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 7 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 8 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 9
Thứ Bảy, tháng 9 09, 2023

PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam

PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 1 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 2 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 3 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 4 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 5 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 6 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 7 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 8
Chủ Nhật, tháng 9 03, 2023

Giới thiệu bài thi MOS - Nguồn IIG Vietnam

1. MOS LÀ GÌ?

 • MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.
 • Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft  và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam.
 • MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp.

Các cấp độ của chứng chỉ MOS

 • Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
 • Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
 • Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.

2. THỜI GIAN LÀM BÀI THI

 • Mỗi bài thi làm trong 50 phút.

3. CHỨNG CHỈ MOS

 • Thí sinh đạt điểm yêu cầu (từ 700/1000 điểm trở lên) sẽ nhận được chứng chỉ MOS có giá trị trên toàn thế giới do Microsoft cấp.
 • Thí sinh có thể thi lại nếu chưa đạt điểm yêu cầu để lấy chứng chỉ. Tuy nhiên, các lần thi phải sử dụng duy nhất 1 tài khoản.
 • Chứng chỉ MOS : bản mềm có thể tải về trực tuyến sử dụng tài khoản Certiport cá nhân và bản cứng được gửi trực tiếp từ Microsoft Hoa Kỳ về Việt Nam, thí sinh nhận chứng chỉ bản cứng tại các địa điểm đăng ký thi.
 • Thời hạn của chứng chỉ: Chứng chỉ MOS được cấp một lần bởi Microsoft khi thí sinh đạt tối thiểu 700/1000 điểm và có giá trị vô thời hạn

Mẫu bảng điểm

Mẫu chứng chỉ tham khảo


4. NỘI DUNG CÁC BÀI THI

Chứng chỉ MOS do Microsoft chính thức cấp cho các chương trình ứng dụng tin học văn phòng bao gồm:

Để xác thực các chứng chỉ MOS, Quý khách hàng/đơn vị vui lòng nhập code ở góc bên dưới phải của chứng chỉ MOS vào ô Credential Identification Code trên website: http://verify.certiport.com

Nguồn: IIG Việt Nam


Thứ Bảy, tháng 9 02, 2023

MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200

Microsoft Exam MO-200 Course Outline
The exam MO-200 will evaluate the candidates on the basis of below-mentioned domains
1. Manage worksheets and workbooks (10-15%)

Import data into workbooks (Microsoft Documentation: Get data from Excel workbook files)

Navigate within workbooks (Microsoft Reference: Two tips for faster worksheet navigation)

Format worksheets and workbooks (Microsoft Reference: Ways to format a worksheet)

Customize options and views (Microsoft Reference: Create, change, or customize a view)

Configure content for collaboration (Microsoft Documentation: Collaborate with guests on a document)

2. Manage data cells and ranges (20-25%)

Manipulate data in worksheets

Format cells and ranges (Microsoft Reference: Highlight patterns and trends with conditional formatting)

Define and reference named ranges

Summarize data visually (Microsoft Documentation: Summarize Query Results (Visual Database Tools))

3. Manage tables and table data (15-20%)

Create and format tables

Modify tables (Microsoft Reference: Create or modify tables or indexes by using a data-definition query)

Filter and sort table data (Microsoft Reference: Sort data in a table)

4. Perform operations by using formulas and functions (20-25%)

Insert references (Microsoft Reference: Add citations to your document)

Calculate and transform data (Microsoft Reference: Get & Transform in Excel)

Format and modify text (Microsoft Reference: Customize or create new styles)

 • Format text by using RIGHT (), LEFT (), and MID () functions
 • Formatting text by using UPPER (), LOWER (), and LEN () functions (Microsoft Reference: Text functions (reference))
 • Format text by using the CONCAT () and TEXTJOIN () functions (Microsoft Reference: TEXTJOIN function)
5. Manage charts (20-25%)

Create charts (Microsoft Reference: Create a chart from start to finish)

Modify charts (Microsoft Reference: Change the chart type of an existing chart)

Format charts (Microsoft Reference: Present data in a chart)Thứ Bảy, tháng 9 02, 2023

MOS Study Guide for Microsoft Word Exam MO-100

 Microsoft Exam MO-300: Course Outline
The exam MO-100 will evaluate the candidates on the basis of below-mentioned domains

1. Manage documents (20-25%)

 Navigate within documents

 • Search for text
 • Link to locations within documents
 • Move to specific locations and objects in documents
 • Show and hide formatting symbols and hidden text

Format documents

 • Set up document pages
 • Apply style sets
 • Insert and modify headers and footers
 • Configure page background elements

Save and share documents

 • Save documents in alternative file formats
 • Modify basic document properties
 • Modify print settings
 • Share documents electronically

Inspect documents for issues

 • Locate and remove hidden properties and personal information
 • Locate and correct accessibility issues
 • Locate and correct compatibility issues

2. Insert and format text, paragraphs, and sections (20-25%)

Insert text and paragraphs

 • Find and replace text
 • Insert symbols and special characters

Format text and paragraphs

 • Apply text effects
 • Apply formatting by using Format Painter
 • Set line and paragraph spacing and indentation
 • Apply built-in styles to text
 • Clear formatting

Create and configure document sections

 • Format text in multiple columns
 • Insert page, section, and column breaks
 • Change page setup options for a section

Manage tables and lists (15-20%)

Create tables

 • Convert text to tables
 • Convert tables to text
 • Create tables by specifying rows and columns

Modify tables

 • Sort table data
 • Configure cell margins and spacing
 • Merge and split cells
 • Resize tables, rows, and columns
 • Split tables
 • Configure a repeating row header

Create and modify lists

 • Format paragraphs as numbered and bulleted lists
 • Change bullet characters and number formats
 • Define custom bullet characters and number formats
 • Increase and decrease list levels
 • Restart and continue list numbering
 • Set starting number values

3. Create and manage references (5-10%)

Create and manage reference elements

 • Insert footnotes and endnotes
 • Modify footnote and endnote properties
 • Create and modify bibliography citation sources
 • Insert citations for bibliographies

Create and manage reference tables

 • Insert tables of contents
 • Customize tables of contents
 • Insert bibliographies

4. Insert and format graphic elements (15-20%)

Insert illustrations and text boxes

 • Insert shapes
 • Insert pictures
 • Insert 3D models
 • Insert SmartArt graphics
 • Insert screenshots and screen clippings
 • Insert text boxes

Format illustrations and text boxes

 • Apply artistic effects
 • Apply picture effects and picture styles
 • Remove picture backgrounds
 • Format graphic elements
 • Format SmartArt graphics
 • Format 3D models

Add text to graphic elements

 • Add and modify text in text boxes
 • Add and modify text in shapes
 • Add and modify SmartArt graphic content

Modify graphic elements

 • Position objects
 • Wrap text around objects
 • Add alternative text to objects for accessibility

5. Manage document collaboration (5-10%)

Add and manage comments

 • Add comments
 • Review and reply to comments
 • Resolve comments
 • Delete comments

Manage change tracking

 • Track changes
 • Review tracked changes
 • Accept and reject tracked changes
 • Lock and unlock change tracking

Thứ Bảy, tháng 9 02, 2023

MOS Study Guide for Microsoft PowerPoint Exam MO-300

 Microsoft Exam MO-300 : Course Outline 
The exam MO-300 will evaluate the candidates on the basis of below-mentioned domains

1. Manage presentations
 • Modify slide masters, handout masters, and note masters
 • Change presentation options and views
 • Configure print settings for presentations
 • Configure and present slide shows
 • Prepare presentations for collaboration

Microsoft Documentation: Managing On-Demand Presentations

2. Manage slides
 • Insert slides
 • Modify slides
 • Order and group slides

Microsoft Documentation: Add and delete slides in PowerPoint (preview) and Insert slides in a PowerPoint presentation

3. Insert and format text, shapes, and images
 • Format text
 • Insert links
 • Insert and format images
 • Insert and format graphic elements
 • Order and group objects on slides

Microsoft Documentation: PowerPoint for the web

4. Insert tables, charts, smartArt, 3D models, and media
 • Insert and format tables
 • Insert and modify charts
 • Insert and format SmartArt graphics
 • Insert and modify 3D models
 • Insert and manage media

Microsoft Documentation: Table object (PowerPoint) and SmartArt Interface

5. Apply transitions and animations
 • Apply and configure slide transitions
 • Animate slide content
 • Set timing for transitions

Microsoft Documentation: AnimationPoints object (PowerPoint)