Tin học MOS - Phần mềm luyện thi MOS

PHẦN MỀM LUYỆN THI MOS

LightBlog

TIN MỚI

Tin học 11 - KNTT

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

1. Trắc nghiệm: Bài 1. Hệ điều hành

2. Trắc nghiệm: Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

3. Trắc nghiệm: Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phẩn mềm chạy trên Internet

4. Trắc nghiệm: Bài 4. Bên trong máy tính

5. Trắc nghiệm: Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số


Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiêm và trao đổi thông tin

6. Trắc nghiệm: Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

7. Trắc nghiệm: Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

8. Trắc nghiệm: Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội


Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

9. Trắc nghiệm: Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet


Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu

10. Trắc nghiệm: Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

11. Trắc nghiệm: Bài 11. Cơ sở dữ liệu

12. Trắc nghiệm: Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

13. Trắc nghiệm: Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

14. Trắc nghiệm: Bài 14. SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

15. Trắc nghiệm: Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu


Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

16. Trắc nghiệm: Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu


Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu

17. Trắc nghiệm: Bài 17. Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính

18. Trắc nghiệm: Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá

19. Trắc nghiệm: Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng

20. Trắc nghiệm: Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài

21. Trắc nghiệm: Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng

22. Trắc nghiệm: Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu

23. Trắc nghiệm: Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng

24. Trắc nghiệm: Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu


Chủ đề 7: Phân mềm chỉnh sửa ảnh và làm video

25. Trắc nghiệm: Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

26. Trắc nghiệm: Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn

27. Trắc nghiệm: Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng

28. Trắc nghiệm: Bài 28. Tạo ảnh động

29. Trắc nghiệm: Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim

30. Trắc nghiệm: Bài 30. Biên tập phim

31. Trắc nghiệm: Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình