Tin học MOS - Phần mềm luyện thi MOS

PHẦN MỀM LUYỆN THI MOS

LightBlog

TIN MỚI

Tin học 10 - KNTT

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

 1. Trắc nghiệm: Bài 1-Thông tin và dữ liệu

 2. Trắc nghiệm: Bài 2-Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

 3. Trắc nghiệm: Bài 3-Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản(CS: KHMT)

 4. Trắc nghiệm: Bài 4-Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên(CS: KHMT)

 5. Trắc nghiệm: Bài 5-Dữ liệu lôgic(CS: KHMT)

 6. Trắc nghiệm: Bài 6-Dữ liệu âm thanh và hình ảnh(CS: KHMT)

 7. Trắc nghiệm: Bài 7-Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng


Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

 8. Trắc nghiệm: Bài 8-Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại

 9. Trắc nghiệm: Bài 9-An toàn trên không gian mạng

 10.Trắc nghiệm: Bài 10-Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet


Chủ để 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

 11. Trắc nghiệm: Bài 11-Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền


Chủ đề 4: Ứng dụng tin học

 12. Trắc nghiệm: Bài 12-Phần mềm thiết kế đồ hoạ (ICT: KHƯD)

 13. Trắc nghiệm: Bài 13-Bổ sung các đối tượng đồ hoạ (ICT: KHƯD)

 14. Trắc nghiệm: Bài 14-Làm việc với đối tượng đường và văn bản (ICT: KHƯD)

 15. Trắc nghiệm: Bài 15-Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ (ICT: KHƯD)


Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 16. Trắc nghiệm: Bài 16-Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python

 17. Trắc nghiệm: Bài 17-Biến và lệnh gán

 18. Trắc nghiệm: Bài 18-Các lệnh vào ra đơn giản

 19. Trắc nghiệm: Bài 19-Câu lệnh điều kiện if

 20. Trắc nghiệm: Bài 20-Câu lệnh lặp for

 21. Trắc nghiệm: Bài 21-Câu lệnh lặp while

 22. Trắc nghiệm: Bài 22-Kiểu dữ liệu danh sách

 23. Trắc nghiệm: Bài 23-Một số lệnh làm việc vơi dữ liệu danh sách

 24. Trắc nghiệm: Bài 24-Xâu kí tự

 25. Trắc nghiệm: Bài 25-Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

 26. Trắc nghiệm: Bài 26-Hàm trong Python

 27. Trắc nghiệm: Bài 27-Tham số của hàm

 28. Trắc nghiệm: Bài 28-Phạm vi của biến

 29. Trắc nghiệm: Bài 29-Nhận biết lỗi chương trình

 30. Trắc nghiệm: Bài 30-Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

 31. Trắc nghiệm: Bài 31-Thực hành viết chương trình đơn giản

 32. Trắc nghiệm: Bài 32-Ôn tập lập trình Python


Chủ đề 6 Hướng nghiệp với tin học

 33. Trắc nghiệm: Bài 33-Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính

 34. Trắc nghiệm: Bài 34-Nghề phát triển phần mềm